Personuppgiftspolicy

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Registerbeskrivning

Behandling av personuppgifter och registerbeskrivningar för Rundbergs Bil & Service Ab.

Rundbergs Bil & Service Ab behandlar personuppgifter enligt gällande lagstiftning ansvarsfullt och skyddar kundernas personliga integritet i alla skeden. Vid behandling av personuppgifter säkerställs en god informationshantering och personuppgifterna omfattas av tystnadsplikt.

Personuppgifterna inhämtas från kunden själv.

Vi lämnar inte ut sekretessbelagda personuppgifter till obehöriga om inte den registrerade har gett sitt tillstånd därtill eller utlämnandet stöder sig på lag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra uppgifter till övriga bolag inom koncernen.

Vi hindrar obehöriga att få tillgång till kunduppgifter genom bl.a. autentisering och behörighetskontroll för datasystemen, brandväggar, och nätsäkerhet samt från fysisk tillgång genom låsta och brandskyddade arkiv. Obehövliga dokument förstörs kontinuerligt genom destruktion.

Datainnehållet i Rundbergs Bil & Service Ab personregister framgår av registerbeskrivningarna, som Ni kan bekanta Er med nedan

Uppgiftsgrupp

Uppgifter

Grundläggande uppgifter om kunden

Namn, kundnummer, personnummer, land, privatperson/dödsbo/juridiskperson

Kontaktuppgifter   
 

Adress, c/o adress, telefonnummer, fax, e-postadress, avvikande debiteringsadress

Uppgifter som stöd för kundservice

Bankkontakter vid automatisk betalningstjänst, uppgifter angående kravbrev.

 

Ni har rätt att granska de personregisteruppgifter som gäller Er själv och kräva att en felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad personuppgift i registret rättas till eller raderas.

Om ni inte vill att era uppgifter används för direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar, kan ni meddela detta till oss.