Hyresvillkor

Med uthyraren i dessa villkor menas hyresgivaren samt med hyresmannen menas hyrestagaren.

1. Fordonets användning

a) Hyresmannen är skyldig att handha fordonets vård lika väl som en ordentlig person handhar vården av sitt eget fordon, och att iaktta särskild omsorg och försiktighet vid körning. Hyresmannen förbinder sig att använda fordonet endast på avsett, normalt sätt.

b) Hyresmannen förbinder sig att själv köra bilen. Fordonet får överlåtas åt en annan person eller för körning av en annan person endast om det uttryckligen nämnts i hyreskontraktet. Hyresmannen (föraren) måste ha giltigt körkort och minst ett års körerfarenhet. Dessutom måste hyresmannen uppfylla ålderskraven uppställda av uthyraren. Hyresmannen är skyldig att meddela innehållet i detta kontrakt åt de personer, åt vilka fordonet överlåts inom ramen för detta kontrakt.

c) Det är förbjudet att använda fordonet på lagstridigt sätt, för bogsering, i tävlingar eller i samband med träning för dessa, för körundervisning samt för körning på is utanför officiellt utmärkta isvägar.

d) Då fordonet parkeras ens för en kort stund bör det ovillkorligen låsas.

e) Då uthyraren överlåter fordonet åt hyresmannen, har båda parterna anledning att granska bilens yttre skick för att undvika dispyter om tidpunkten för skadors uppkommande.

2. Ansvar för fordonet och dess utrustning under hyrestiden

2.1 Hyresmannens bas självrisk

Hyresmannen är skyldig att upp till den i kontraktet antecknade övre gränsen för självrisk:

a) Ersätta skador, som under hyrestiden uppstått på fordonet och dess utrustning

b) Ersätta delar och tillbehör, som under hyrestiden försvunnit från fordonet

c) Hyresmannen är skyldigt att ersätta städnings- och rengörings kostnader som orsakats av osedvanlig nedsmutsning (särskild tillstånd krävs för tobaksrökning och för transportering av husdjur i bilen).

d) Erlägga kontraktsenlig dygnshyra under driftsstopp orsakade av skada, dock högst för 30 dygn. Driftsstoppet anses börja dagen då skadan inträffar.

2.2 Minskande/eliminerande av hyresmannens självrisk

Hyresmannen kan minska eller eliminera sitt ansvar genom att erlägga en särskild avgift för minskande/eliminera av självrisken. Denna avgift täcker dock inte skador orsakade av följande skäl eller med dessa jämställda skäl:

  • överbelastning, förskjutning eller lossnande av lasten
  • inredningsskador orsakade av tobaksrökning eller vassa föremål
  • körning med tomma däck
  • snöskador, om varning för dessa uppställts (snöskottning från tak)
  • körning i alltför trånga utrymmen med tanke på bilens storlek
  • körning utanför vägar eller inom områden som inte är avsedda för biltrafik
  • uthyraren har rätt att icke bevilja självriskreducering

2.3 Hyresmannens totalansvar för skador

Om skadorna som fordonet eller uthyraren lidit är en följd av hyresmannens avsiktliga handlande, grova förvållande, fordonets användning under påverkan av alkohol eller andra berusande ämnen, brottsliga verksamhet eller av att hyresmannen på annat sätt väsentligt har brutit mot villkoren i detta kontrakt, är hyresmannen skyldig att ersätta de totala skadorna åt uthyraren.

2.4 Hyresmannens frikännande från ersättningsskyldighet

Hyresmannen frikänns från sin ersättningsskyldighet om uthyraren får full ersättning för skadorna på basen av motpartens trafikförsäkring eller av skadornas upphovsman.

2.5 Övrig betalningsskyldighet

Hyresmannen är skyldig att inklusive alla kostnader betala de under hyresperioden av fordonets användning orsakade parkeringsavgifter, parkeringsböter och avgifter orsakade av alltför stor last samt andra dylika avgifter som enligt lag krävs av uthyraren.

3. Betalning av hyran

a) Uthyraren kan då hyresperioden inleds kräva en skälig deposition i enlighet med gällande prislista, en summa motsvarande den uppskattade hyran eller en öppen kreditkortsstämpling, på basen av vilken uthyraren kan debitera samtliga obestridda avgifter, som baserar sig på detta kontrakt, dock under iakttagande av det ifrågavarande kreditkortsbolagets regler. Uthyraren har rätt att kräva att hyresmannen har två kreditkort som tillsammans fungerar som garanti för hyran.

b) Hyresmannen erlägger den i detta hyreskontrakt definierade och enligt de i kontraktet reglerade uträkningsgrunderna kalkylerade hyran vid hyresperiodens utgång.

c) Andra betalningssätt av hyran kan överenskommas då hyresperioden inleds genom anteckning i hyreskontraktet. Om den som hyresman antecknade personen eller firman inte erlägger hyran, är den som undertecknat kontraktet ansvarig för betalningen av hyran.

b) Hyresmannen erlägger den i detta hyreskontrakt definierade och enligt de i kontraktet reglerade uträkningsgrunderna kalkylerade hyran vid hyresperiodens utgång.

c) Andra betalningssätt av hyran kan överenskommas då hyresperioden inleds genom anteckning i hyreskontraktet. Om den som hyresman antecknade personen eller firman inte erlägger hyran, är den som undertecknat kontraktet ansvarig för betalningen av hyran.

4. Uthyrarens skyldigheter

Uthyraren är skyldig att överlåta fordonet åt hyresmannen i funktionsdugligt och lagenligt skick och vid den tidpunkt och på den ort, vilka definierats vid reservationen. Dessutom är uthyraren skyldig att ge hyresmannen tillräcklig vägledning och tillräckliga instruktioner för fordonets användning. Om hyresmannen inte får fordonet till sitt förfogande i enlighet med den uppgjorda reservationen, kan han fodra en hyresnedsättning som motsvarar felet, eller annullera kontraktet. Hyresmannen kan kräva ersättning för skador orsakade av förseningar.

5. Vägmätaren

a) Den körda distansen mäts med vägmätaren, som hör till varje fordon. Om hyresmannen har skadat vägmätaren eller dess sigill, är han skyldig att vid återlämnandet av fordonet erlägga den hyra, som motsvarar den av uthyraren uppskattade körsträckan, om inte någondera parten kan påvisa som sannolikt, att bilen har körts en längre/kortare sträcka

b) Hyresmannen är skyldig att omedelbart meddela uthyraren om möjliga fel på vägmätaren.

6. Bränsle och service av fordonet

Hyresmannen betalar bränslet som han behöver. Uthyraren måste meddela den bränslesort, som bör användas. Hyresmannen ansvarar för skador, som uppstått pågrund av användning av fel bränslesort. Hyresmannen är skyldig att under hyresperioden sköta om utförandet av fordonets normala granskningar, såsom granskning av motoroljans mängd, av vätskemängderna i kylaren och batteriet, av däckens lufttryck osv.

7. Hyresmannens åtgärder vid fel, skador och stöld

a) Hyresmannen bör omedelbart meddela uthyraren om fel som uppstått i fordonet, skador som uppstått på fordonet eller stöld. Stölder måste genast meddelas till polisen. Därefter bör uthyraren meddela hyresmannen de åtgärder, som skall vidtas på grund av det inträffade. Hyresmannen får dock utan att meddela uthyraren låta reparera fordonet på uthyrarens bekostnad för högst 50 Euro, om det är nödvändigt för att kunna fortsätta resan. Härvid skall hyresmannen arrangera ett av reparationsfirman utfärdat intyg, som specificerar den utförda reparationen samt ett detaljerat kvitto på den erlagda betalningen.

b) Då trafikolyckor inträffar, är hyresmannen alltid skyldig att omedelbart göra skadeanmälan till uthyraren. Anmälan görs på skadeanmälningsblanketten, som finns i bilen, om skuldfrågan är oklar, bör polisen underrättas. Polisanmälan måste alltid göras, om personskador uppstår. Även vid älg- och hjortskador måste hyresmannen alltid meddela polisen och åt uthyraren leverera ett av polisen utfärdat intyg över anmälan.

c) Om hyresmannen försummar att göra de ovannämnda anmälningar, ansvarar han för de förorsakade skadorna gentemot uthyraren.

8. Uthyrarens ansvar för fel i fordonet

Om ett tekniskt eller annat fel uppstår i fordonet under hyresperioden, kan hyresmannen kräva reparation av felet eller en hyresnedsättning, som motsvarar felet. Om felet i fordonets skick är väsentligt, kan hyresmannen fordra annullering av kontraktet. Kontraktet kan dock inte sägas upp, om uthyraren inom en rimlig tidsperiod leverera ett ersättande fordon. Hyresmannen kan kräva skadeersättning för skador orsakade av felet.

9. Återlämnandet vid hyrestidens utgång

a) Fordonet bör returneras på det överenskomna stället vid utgången av den överenskomna hyresperioden. Om ändringar av tidpunkten eller platsen för återlämnandet bör överenskommas med uthyraren i tillräckligt god tid. Den kontraktsenliga hyresperioden anses avslutad, då fordonet har återlämnats till uthyraren eller då uthyraren har mottagit ett meddelande av hyresmannen om att fordonet har återlämnats på en plats godkänd av uthyraren.

b) Om fordonet inte har returnerats vid utgången av hyresperioden och förlängning av hyresperioden inte har överenskommits med uthyraren, meddelas polisen.

c) Om hyresmannen inte uppfyller sina skyldigheter under punkt a), har uthyraren rätt att debitera en skälig ersättning för de ekonomiska förluster, som förorsakats uthyraren.

10. Återlämnande i förtid

Om hyresmannen återlämnar fordonet före utgången av hyrestiden, bestäms hyran enligt den använda hyrestiden kontraktets debiteringsprinciper. Om fordonet har uthyrts på specialvillkor, bestäms hyran enligt den normala prislistan.

11. Hävning av kontraktet

Uthyraren har rätt att häva kontraktet under hyresperioden, om det visar sig att hyresmannen väsentligt bryter mot detta kontrakt eller att hyresmannen enligt uthyrarens bedömning är okunnig att handskas med fordonet. Om fordonets användning förhindras av inträffad skada eller av stöld, hävs kontraktet då uthyraren fått meddelande om den inträffade skadan eller stölden. Då uthyraren häver kontraktet, är hyresmannen skyldig att utan dröjsmål återlämna fordonet till uthyraren.

12. Användning av fordonet utanför Finlands gränser

Fordonet får inte föras utanför Finlands riksgräns utan skriftligt tillstånd av uthyraren. Uthyraren avgör det möjliga beviljandet av tillstånd enligt förgottfinnande och från fall till fall.

13. Konflikter beträffande kontraktet

Meningsskiljaktigheter skall i första hand lösas genom förhandlingar. Om konflikten underkastas domstolsbehandling, måste åtal väckas i tingsrätten på uthyrarens bostadsort.